کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه رمضان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , برخی صفحات , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اماکن متبرکه , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , دفتر روزنامچه , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , ۳۰-‎۱ , حافظ مسجد بالاسر مبارک , ایوان طلا (نادری) , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ‎۱۲۹۹ق , رضوی، میرزا محمد داود بن محمدحسین، خادم باشی کشیک پنجم , العبد محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۷۷) , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمدحسین، سرکشیک پنجم , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , انک انت الوهاب (مهر؟) , عبده داود الحسینی (مهر؟) , فراش , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , حافظ دور , حافظ حرم , مواظب خدمات حفاظ , ملا عبدالمومن بن ملا محمدعلی، خطیب , حافظ توحیدخانه , حافظ دارالحفاظ , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , رضوی، میرزا اسماعیل بن حاجی میرزا محمد، نایب خطیب باشی , حسینی، سید حسین بن حاجی سیدعلی، صدرالحفاظ , ملا غلام حسین، نایب صدرالحفاظ , شریف، ملا محمد، صدرالحفاظ , شریف رضوی، حاجی ملا عبدالجواد بن ملا یوسف علی، خطیب , رضوی، میرزا عبدالله، صدرالحفاظ , ملا یوسف، خطیب , حافظ پایین پای مبارک , حافظ دارالسیاده , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمدحسین، خطیب باشی , رضوی، ملاعلی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , میرزا هدایت، نایب صدرالحفاظ , شیخ محمد حسین بن ملا مهدی، خطیب , میرزا محمدهاشم، صدرالحفاظ , ملا حسین، صدرالحفاظ , حافظ دارالسعاده , خطیب باشی استانه مبارکه (مهر؟) , حاجب ملا محمدرضا، صدرالحفاظ , ملا محمد هادی بن ملا محمد، نایب صدرالحفاظ , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سیرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , محمد داود بن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۷۸) , تلاوت قران , العبد عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , سلطان القراء شریف حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , قرآن , رمضان
شماره ثبت:
۱۰۴۹۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۴۹۸
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎۳،۵ , برخی صفحات , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اماکن متبرکه , دفتر روزنامچه , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , ۳۰-‎۱ , حافظ مسجد بالاسر مبارک , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ‎۱۲۹۹ق , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , رضوی، میرزا محمد داود بن محمدحسین، خادم باشی کشیک پنجم , العبد محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۷۷) , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمدحسین، سرکشیک پنجم , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , انک انت الوهاب (مهر‎۱۲۹۶) , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمدمحسن، خادم باشی کشیک سوم , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمدمهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , فراش , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , حافظ دور , کشیک نویس , حافظ حرم , مواظب خدمات حفاظ , ملا عبدالمومن بن ملا محمدعلی، خطیب , حافظ توحیدخانه , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , حافظ دارالحفاظ , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , رضوی، میرزا اسماعیل بن حاجی میرزا محمد، نایب خطیب باشی , ملا غلام حسین، نایب صدرالحفاظ , شریف، ملا محمد، صدرالحفاظ , ملا محمدهادی بن ملا محمد، نایب صدرالحفاظ , شریف رضوی، حاجی ملا عبدالجواد بن ملا یوسف علی، خطیب , رضوی، میرزا عبدالله، صدرالحفاظ , ملا یوسف، خطیب , رضوی، ملا علی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , حسینی، سیدحسین بن حاجی سیدعلی، صدرالحفاظ , حافظ پایین پای مبارک , حافظ دارالسیاده , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمدحسین، خطیب باشی , حاجی ملا محمدرضا، صدرالحفاظ , شیخ محمد حسین بن ملا مهدی، خطیب , میرزا محمدهاشم، صدرالحفاظ , ملا حسین، صدرالحفاظ , حافظ دارالسعاده , خطیب باشی استانه مبارکه (مهر؟) , تلاوت قران , حسینی، سیدکاظم، حافظ بالاسر مبارک , خطیب باشی (مهر؟) , شیخ نصرالله، نایب صدرالحفاظ , عبده داود الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , قوام التلویه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , داود بن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , ‎۱۱،۱۸ , مجلس مقابله قران , سلطان القراء حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , مراسم خطبه خوانی , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۴۹۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۴۹۹
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه ذيقعده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎۱،۲ , برخی صفحات , زندانیان , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اماکن متبرکه , رضوی، میرزا محمد داود بن محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , دفتر روزنامچه , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , حافظ مسجد بالاسر مبارک , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ‎۱۲۹۹ق , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , العبد محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۷۷) , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمدحسین، سرکشیک پنجم , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , انک انت الوهاب (مهر‎۱۲۹۶) , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , فراش , تعطیلی , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , حافظ دور , ۲۹-‎۱ , حافظ حرم , مواظب خدمات حفاظ , ‎۱۳،۱۶ , ملا عبدالمومن بن ملا محمدعلی، خطیب , حافظ توحیدخانه , حافظ دارالحفاظ , حافظ بالاسر مبارک , ملا غلام حسین، نایب صدرالحفاظ , شریف، ملا محمد، صدرالحفاظ , شریف رضوی، حاجی ملا عبدالجواد بن ملا یوسف علی، خطیب , ملا یوسف، خطیب , خطیب باشی استانه مبارکه (مهر‎۱۲۹۴) , رضوی، ملا علی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , حسینی، سیدحسین بن حاجی سیدعلی، صدرالحفاظ , حافظ پایین پای مبارک , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمدحسین، خطیب باشی , شیخ محمد حسین بن ملا مهدی، خطیب , میرزا محمدهاشم، صدرالحفاظ , ملا حسین، صدرالحفاظ , حافظ دارالسعاده , ملا محمد هادی بن ملا محمد، نایب صدرالحفاظ , تلاوت قران , حسینی، سیدکاظم، حافظ بالاسر مبارک , شیخ نصرالله، نایب صدرالحفاظ , عبده داود الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , مجلس مقابله قران , سلطان القراء حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , تعییت خدمات کشیکی , رضوی، میرزاعبدالله، صدرالحفاظ , ملا محمدتقی، نایب خطیب , داود بن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۳) , خطیب باشی (مهر‎۱۲۹۲) , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۸۷) , ملا علی اصغر، نایب صدرالحفاظ , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۵۰۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۰۰
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۹۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , برخی صفحات , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , اماکن متبرکه , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , دفتر روزنامچه , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حافظ مسجد بالاسر مبارک , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ‎۱۲۹۹ق , رضوی، میرزا محمد داود بن محمدحسین، خادم باشی کشیک پنجم , العبد محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۷۷) , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , انک انت الوهاب (مهر‎۱۲۹۶) , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمدمحسن، خادم باشی کشیک سوم , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , فراش , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۲) , ۲۸-‎۱ , حافظ حرم , مواظب خدمات حفاظ , حافظ توحیدخانه , حافظ دارالحفاظ , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , رضوی، میرزا اسماعیل بن حاجی میرزا محمد، نایب خطیب باشی , ملا غلام حسین، نایب صدرالحفاظ , شریف، ملا محمد، صدرالحفاظ , شریف رضوی، حاجی ملا عبدالجواد بن ملا یوسف علی، خطیب , رضوی، میرزا عبدالله، صدرالحفاظ , ملا یوسف، خطیب , خطیب باشی استانه مبارکه (مهر‎۱۲۹۴) , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمد حسین، خطیب باشی , رضوی، ملا علی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , حسینی، سیدحسین بن حاجی سیدعلی، صدرالحفاظ , خطیب باشی (مهر‎۱۲۹۱) , حافظ پایین پای مبارک , شیخ محمد حسین بن ملا مهدی، خطیب , میرزا محمدهاشم، صدرالحفاظ , ملا حسین، صدرالحفاظ , حافظ دارالسعاده , تلاوت قران , حسینی، سیدکاظم، حافظ بالاسر مبارک , شیخ نصرالله، نایب صدرالحفاظ , عبده داود الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , مجلس مقابله قران , سلطان القراء حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , داود بن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۳) , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۸۷) , ملا علی اصغر، نایب صدرالحفاظ , ملاعبدالمومن بن ملا محمدعلی، خطیب , ملا محمدتقی، نایب هطیب , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۵۰۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۰۱
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه محرم
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , برخی صفحات , ‎۱،۳ , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا محمد داود بن محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , حافظ مسجد بالاسر مبارک , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , العبد محمد علی الرضوی (مهر؟) , عبده داود الحسینی (مهر؟) , ‎۱۳۰۰ق , فراش , داود ابن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , ‎۲،۷،۱۳ , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۲۳) , حافظ حرم , ‎۳،۸،۱۳،۱۸ , مواظب خدمات حفاظ , ملا عبدالمومن بن ملا محمدعلی، خطیب , ‎۵،۱۰،۲۰ , حافظ توحیدخانه , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , حافظ دارالحفاظ , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , انک انت الوهاب (مهر‎۱۳۰۰) , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , ملا محمدهاشم، صدرالحفاظ , رضوی، میرزا عبدالله، صدرالحفاظ , خطیب باشی استانه مبارکه (مهر‎۱۲۹۴) , خطیب باشی (مهر‎۱۲۹۱) , حافظ پایین پای مبارک , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمدحسین، خطیب باشی , شیخ محمد حسین بن ملامهدی، خطیب , حافظ دارالسعاده , تلاوت قران , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , ملا حسین، نایب صدرالحفاظ , ملایوسف، خطیب , ۱-‎۲۷ , سلطان القراءشریف حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , رضوی، ملاعلی اکبر بن ملاابوالحسن، خطیب , ملانصرالله، نایب صدرالحفاظ , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , ملاغلام حسین، نایب صدرالحفاظ , ملاعلی اصغر، نایب صدرالحفاظ , شریف رضوی، حاجی ملاعبدالجواد بن ملایوسف علی، خطیب , ملاحسین، صدرالحفاظ , ‎۱،۶،۱۱،۱۶،۲۱ , ‎۳،۸،۱۳،۱۴ , ‎۴،۹،۱۵،۱۹ , ‎۴،۸،۱۹،۲۳ , ‎۷،۱۴،۱۶ , ‎۱۵،۱۹،۲۷ , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۵۲۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۲۲
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , برخی صفحات , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا محمد داود بن محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , حافظ مسجد بالاسر مبارک , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ابوالحسن الشریف (مهر‎۱۲۷۹) , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , العبد محمد علی الرضوی (مهر؟) , عبده داود الحسینی (مهر؟) , ‎۱۳۰۰ق , رکن التولیه رضوی، حاجی میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , داود ابن محمد حسین الرضوی (مهر‎۱۲۹۷) , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۲۳) , ‎۲،۷،۱۲،۱۷ , حافظ حرم , مواظب خدمات حفاظ , ملا عبدالمومن بن ملا محمدعلی، خطیب , حافظ توحیدخانه , الراجی عبدالحسین الرضوی (مهر؟) , حافظ دارالحفاظ , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , انک انت الوهاب (مهر‎۱۳۰۰) , تعیین خدمات کشیکی , حافظ بالاسر مبارک , ملا غلام حسین، نایب صدرالحفاظ , رضوی، میرزا عبدالله، صدرالحفاظ , ملا یوسف، خطیب , خطیب باشی استانه مبارکه (مهر‎۱۲۹۴) , رضوی، میرزا محمد رضا بن میرزا سیدمحمد حسین، خطیب باشی , حافظ پایین پای مبارک , رضوی، ملاعلی اکبر بن ملا ابوالحسن، خطیب , شیخ محمد حسین بن ملا مهدی، خطیب , ملا حسین، صدرالحفاظ , شریف رضوی، حاجی ملا عبدالجواد بن ملایوسف علی، خطیب , حافظ دارالسعاده , تلاوت قران , سلطان القراء شریف حسینی، میرزا محمود، رییس حفاظ , هو المحمود سلطان القراء (مهر‎۱۲۸۸) , ملا علی اصغر، نایب صدرالحفاظ , ملا نصرالله، نایب صدرالحفاظ , حسینی، سیدحسین بن سیدمحمد، صدرالحفاظ , ۱-‎۳۰ , ملا محمد هاشم، صدرالحفاظ , ملا محمد، صدرالحفاظ , ‎۱،۵،۱۰،۱۵ , ‎۳،۸،۱۳،۱۸،۱۹ , ‎۴،۹،۱۴،۲۹ , ‎۶،۱۱،۲۶،۳۰ , محمد رضا ابن حسین الرضوی (مهر‎۱۲۸۵) , قرآن
شماره ثبت:
۱۰۵۲۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۰۵۲۳
گزارش عملکرد مبلغين حوزه علميه مشهد اعزامي به قريه حسين آباد
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۴۸-۱۳۵۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اخلاق اسلامی , امر به معروف و نهی از منکر , روضه خوانی , نماز جماعت , مراجع تقلید , احادیث , ‎۱،۲ , ‎۱،۳ , ‎۲،۴ , ‎۳،۱۱ , اعیاد مذهبی , عید قربان , ‎۲،۳ , جشن های میلاد , ‎۱،۴ , عید غدیر , ‎۱۴،۲۸ , ‎۱۵،۱۶ , ‎۲،۳۶ , ‎۴۴،۴۵ , وسایل گرمایشی , ‎۵۴،۵۶ , ‎۱۸،۲۳ , احکام شرعی , تلاوت قران , ‎۱۹،۲۵ , جمعیت روستایی , ‎۷۰،۷۱ , مبلغان مذهبی , ‎۷۵،۷۶ , ‎۶۵،۶۷ , تبلیغات مذهبی , عزاداری ها , جلسات مذهبی , اموزش روستاییان , جامعه روستایی , رجایی،محمد , گزارشهای گروههای اعزامی , نوروزیان ،علی , اصول عقاید اسلامی , حکیم ،محسن ،۱۲۶۷-‎۱۳۴۸ , رضوی حیدری،سید ابوالحسن , تقوی،ابراهیم , حسینی،سید غلام رضا , احمدی،سید ابوالقاسم , اگاهی دینی روستاییان , مهاجریان ،سید ابراهیم , ۱۳۵۳-‎۱۳۴۸ , عبداللهی ،عبدالکریم , قریه حسین اباد (مشهد) , ‎۳۶،۶ , موسوی،سید علی اکبر , موسوی طبسی،حسین , حمیدزاده ،اکبر , عجیم ،علی , محفوظی،غلامعلی , مروی،محمد حسین , انصاری،محمد , سید ابادی،محمد , قدمگاهی،علی , ‎۶۶،۷۹ , ‎۶۹،۷۸ , جعفری ،حبیب الله , حسینی خراسانی،سید حسن , قرآن
شماره ثبت:
۷۲۳۰۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۷۲۳۰۳
نظام نامه اساسي آستان قدس و نظام نامه خدمات کشيکي آستان قدس.
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۵،‎۱۳۰۷
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , ‎۳،۴ , اکثر صفحات , دربان , هزینه ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎۳،۸ , ‎۴،۶ , حرم امام رضا (ع) , ‎۱۳۰۵ش , خرید , مرخصی , روشنایی , بودجه , پوشاک , نذورات , خادم , ‎۹،۱۰ , اماکن متبرکه , تعمیر , صحن جدید (صحن ازادی) , تنظیف , بازارها , کارخانه خادمی , کتابخانه استان قدس رضوی , قهوه خانه , دربان باشی کل , موذن , مدرسه علی نقی میرزا , ۸-‎۱ , درهای حرم امام رضا , حافظ , فراش , خادم باشی , ‎۲،۴،۸ , دستورالعمل های اداری , ‎۱۹،۲۲ , ‎۲۰،۲۱ , کشیک نویس , ‎۱،۱۰ , سرکشیک , بست نشینی , ‎۱۰،۱۱ , ‎۲،۶ , ‎۳،۲۳ , ‎۱۲،۱۷ , ‎۲،۵،۸ , دارالشفاء امام رضا , ‎۲۰،۲۲ , پذیرایی , ‎۱۷،۱۸ , ‎۸،۱۶ , تطهیر , ‎۳،۲۱ , ‎۱۱،۱۵،۱۷ , تدفین , فروش , کارخانه زواری , ‎۳،۱۹ , ‎۱۱،۱۹ , ‎۱۹،۲۰ , ‎۱۲،۲۳ , صورت حساب ها , کفشبان , خطیب باشی , پیشخدمت , نقاره چی , فراش باشی کل , قیمت گذاری , زیارت نامه خوان , چراغ خانه , ‎۱۵،۲۰ , موذن باشی , سرقت , مدرسه رضوی , فرش های حرم امام رضا , تلاوت قران , حضور و غیاب , شرح وظیفه , غیبت از محل کار , ‎۱۳،۱۵،۱۹ , ‎۳،۲۲ , کتاب ها , ‎۱۰،۱۱،۱۴ , ‎۳،۴،۱۰ , رضا پهلوی، شاه ایران، ۱۲۵۷-‎۱۳۲۳ , ابدارخانه , پیشنهادات , ‎۳،۸،۱۶ , ‎۱۵،۱۸،۱۹ , صدور احکام اداری , شرایط استخدام , اداره محاسبات استان قدس رضوی , اداره دارالانشاء استان قدس رضوی , اسدی، محمدولی، نیابت تولیت استان قدس رضوی، ۱۲۵۷-‎۱۳۱۴ , اداره وصول و ایصال استان قدس رضوی , اداره خزانه استان قدس رضوی , تالار تشریفات استان قدس رضوی , اداره ملزومات استان قدس رضوی , اداره سجلات استان قدس رضوی , اداره دربان خانه استان قدس رضوی , نیابت تولیت استان قدس رضوی , اداره فراش خانه استان قدس رضوی , نظامنامه استان قدس رضوی , تامین امنیت , ساعات کاری , احکام قضایی , تعویض کشیک , ‎۱۳۰۷ش , ۲۵-‎۹ , اداره نیابت تولیت استان قدس رضوی , اداره نظارت کل موقوفات استان قدس رضوی , کلیددار ضریح , اداره خدام استان قدس رضوی , اداره مهندسی و نقشه برداری استان قدس رضوی , اداره ممیزی و قنایی استان قدس رضوی , نظامنامه خدمات کشیکی استان قدس رضوی , خدمت رسمی , ‎۱۱،۱۴،۲۳ , ‎۱۴،۱۶،۲۳ , مامور کشیک , قرآن
شماره ثبت:
۶۵۴۹۴
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۶۵۴۹۴
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۲۵ , خط:فارسي

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,145,014

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .