کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 42
اوارجه. التحاصيل و التحاويل. التحاويل. صاحب جمعان بيوتات. شربت‌خانه. معالجه مرضاء. صورت مخارج شربت‌خانه آستان قدس به جهت معالجه بيماران به صاحب جمعي محمد باقر شربتدار در بارس ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , اکثر صفحات , ‎3،14 , ‎3،11 , وزن ها و اندازه ها , ‎4،6 , ‎6،15 , ‎11،12 , گل سرخ , درمان , تریاک , زعفران , گلاب , داروهای گیاهی , ‎5،14 , ‎9،10 , ‎5،15 , ‎2،14 , ‎8،10 , ‎5،8 , ‎1،11 , ‎14،22 , ‎11،15 , ‎14،19 , ‎4،14 , تخم خرفه , روغن بادام , سپستان , شربت نیلوفر , شربت بنفشه , عنب الثعلب , عناب , عرق کاسنی , فلفل , گل نیلوفر , گاوزبان , نبات , بیماران , تخم خیار , گل خطمی , تخم ریحان , گل بنفشه , پرسیاوشان , ترنجبین , دارچین , زیره , سورنجان , تخم کرفس , شربت خشخاش , صمغ عربی , کندر , انیسون , اطریفل , ‎4،11 , ریوند چینی , مردار سنگ , گل قند , صبر زرد , مقل ازرق , تخم کاسنی , روغن کنجد , کاکنج , تخم کاهو , کافور , خشخاش , پوست هلیله زرد , ‎6،14 , صندل سرخ , انزروت , شیر خشت , تخم خطمی , هلیله سیاه , عرق بیدمشک , چوب چینی , قرص کاکنج , بابونه , ‎16،23 , زنجبیل پرورده , روغن گل سرخ , مخلصه , امله پرورده , روغن زیتون , سنبل الطیب , ‎4،16 , کبابه چینی , بنفشه , زنجبیل , گل بابونه , ابلیمو , روغن گاو , سفیداب , دارفلفل , مومیایی , فوفل , رب شاهتوت , سلیخه , قرنفل , جوارش عود , حب بلسان , صندل سفید , عود هندی , کف دریا , سیماب , شربت به لیمو , بالنگ , نارنج , اسارون , درونج عقربی , زرنباد , اسفند , گلنار , درمنه ترکی , ‎7،11 , پوست هلیله سیاه , موم کافوری , دواله , عاقرقرحا , عود بلسان , ‎12،3 , مصطلکی , نوش دارو , قرص لیمو , ‎8،11 , هلیله زرد , بیخ کرفس , بیخ کاسنی , سنای مکی , فلونیا , مرجان , فرفیون , عود صلیب , سنجد , قرص طباشیر , محموده , شربت زوفا , ‎9،15 , ‎7،15 , ‎6،30 , ‎8،15 , شربتخانه , امله , ‎15،8 , ‎2،15 , ‎1،14 , تمبر هندی , ارد کنار , لاجورد , ‎5،30 , پوست هلیله , ‎7،31 , ‎9،38 , ‎1011ق , ‎10،31 , ‎9،47 , ‎9،31 , ‎1010ق , ‎10،9 , تراکیب , ‎8،47 , روغن بنفشه , شیره قند , جوز بوا , الوی بخارا , معجون مقل , قرص زرشک , حب شبیار , معجون سورنجان , معجون نجاح , سفوف سورنجان , خمیره صندل , قرص کهربا , جوارش حب الاس , معجون قوتی , قرص کوکب , رب به , تخم به , فلاسفه , مخلصه اکبر , خمیره بنفشه , حب القار , معجون مسهل , دواء المشک , دواء المسک , معجون جالینوسی , تریاق اربعه , قرص بنفشه , شربت سکنجبین , شربت لیمو , شربت صندل , شربت عناب , شربت دینار , شربت گاوزبان , شربت سپستان , شربت فواکه , بیخ انجبار , حضض مکی , سفوف قابض , شربت بزوری , شربت به , صندل , سفر جلی مسهل , شربت انجبار , معجون اسقف(کذا) , شیاف مامیشا , اصل سوسن , حب ایارج , ‎8،42 , شربت شبت , روغن راحب(کذا) , بادیان رومی , روغن قسط , چهار تخم , بیخ بادیان , تنزوی خطای , بادیان قندی , مولانا محمد باقر،شربتدار , زراوند , ‎10،3 , ‎5،38 , ایارج , صاحب جمع بیوتات , اطریفل صغیر , افتیمون رومی , قنطوریون , نوره , ‎9،58 , سفر جلی قابض , تنزوی خطایی , تیهال , طبا شیر , شجره , مربای سیب , ‎5،46 , شربت گل مکرر , شربت شبیار , شربت گل سرخ , شربت امله , معجون فودنجی , فلافلیه , معجون ذوالاختلاف(کذا) , معجون فیلادیقول , معجون زافه , جوارش جالینوسی , معجون ورد , معجون حجر الیهود , معجون قفی , قرص خطایی , قرص شبت , معجون فولفی(کذا) , قرص جالینوسی , معجون خبث(کذا) , گوارش عود , معجون مورد , معجون فوفل , معجون قسط , جوارش مصطکی , مربیات , معجون ابرق , بادیان نهری (کذا) , پوست برنج , پر صافی , پوست ماهی زرد , تخم جرز , روسن , بیخ بابونه , تخم تولکی(کذا) , طین قندی , خصی الثعلب , خرقوله , لسان العصافیر , بیخ کاج , بلوت , گل روفی , گل روقی , گل مخدوم(کذا) , کبابه شکافته , بیخ خطمی , زوفرا , فراخ , بیخ بنفشه , کلنده(کذا) , فرصاد , خاک هندی , بیخ اثری , فروس , چوب طایفی(کذا) , خیار چنبر , روغن عنزروت , شکر سیاه , شکر انگور , بیخ سنتی , ترشه , اکیل الملک , شربت سکنجبین , مشربت ورد , معجون جوری جار(کذا) , سفر جل مسهل و قابض , بادیان قندس , معجون رافه , معجون حب الاس , ‎5،99 , هلیه پرورده , ‎22،6 , معجون فونتخوان(کذا) , معجون جوهود(کذا) , سناریشه(کذا) , زرد چوبه , ابتیاد(کذا) , مغزخیار چنبر , زراوند مد حرج , عنزروت , ‎8،49 , هوه حوه(کذا) , رب نار , ‎9،147 , اکسیر (کذا) , بادرنج بویه , لفت (کذا) رومی , لفت (کذا) عربی , عود سلیم (کذا) , گز نگبین , شمع(کذا)صندل , استو خدوس , لوره کهربا , خون سیوشان , باریقون , ابریسه (کذا) , تفابیخ(کذا) , تفافل (کذا) , امله ... , کهرباروت (کذا) , بیخ نفاخ , سیمابی(کذا) مو , خرنوب شامی , حوله (کذا) , بستیح , مدافیه(کذا) , هوره (کذا) , قلونس چهار خر(کذا) , بایار(کذا) , کمونته (کذا) , نوح ... , غوبتک(کذا) , تخم خاکشیر , فوتنج(کذا) , ذوالاختلاف(کذا) , اطریفل مقل , پنبه (کذا) کتان , قوفل , دانه به , سونخس , تخم هندی , موم نایر(کذا) , سب(کذا)کتان , فیلادیقون , سکنجبین بزوری(کذا) , قیراد(کذا) , بیخ ایرسا , الوبی میقا(کذا) , ‎31،87 , صبر زرد و سیاه , شادانه(کذا) , ‎64،8 , ‎70،67 , کرکیش(کذا) , جوارش جوری جار(کذا) , ‎9،97 , فطراسالیون , ‎97،8 , مربای الوبالو
شماره ثبت:
35901
اوارجه. التحاويل التحاصيل. التحاويل. صاحب جمعان بيوتات. شربت‌خانه. صورت مخارج شربت‌خانه آستان قدس به صاحب جمعي محمد باقر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
انسان , دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , اکثر صفحات , هزینه ها , خرید , تغذیه , گل سرخ , برنج , زرشک , تریاک , زعفران , گلاب , داروهای گیاهی , شربت خانه , ‎6،7 , ‎7،9 , ‎6،23 , روغن , ‎7،14 , تخم خرفه , روغن بادام , سپستان , شربت نیلوفر , شربت بنفشه , عنب الثعلب , عناب , عرق کاسنی , فلفل , گل نیلوفر , نبات , تخم خیار , گل خطمی , تخم ریحان , طباشیر , مغز تخم کدو , ترنجبین , دارچین , زیره , سورنجان , نعناع , سماق , تخم کرفس , شربت خشخاش , نشاسته , صمغ عربی , کندر , انیسون , اطریفل , ریوند چینی , صبر زرد , مقل ازرق , تخم مرغ , تخم کاسنی , سرکه , کاکنج , تخم کاهو , خون سیاوشان , شنجرف , کافور , خشخاش , پوست هلیله زرد , تمر هندی , شیر خشت , تخم خطمی , هلیله سیاه , مردارسنگ , عرق بیدمشک , چوب چینی , قرص کاکنج , لیمو , بابونه , زنجبیل پرورده , روغن گل سرخ , اقاقیا , امله پرورده , مصطکی , روغن زیتون , سنبل الطیب , کبابه چینی , بنفشه , هلیله , زنجبیل , گل بابونه , مغز بادام , روغن گاو , سفیداب , زرچوبه , مومیایی , فوفل , رب شاهتوت , روغن زنبق , رب انار , سلیخه , قرنفل , مغز جوز , جوارش عود , حب بلسان , گل مختوم , عود هندی , پوست هلیله کابلی , کف دریا , بادیان , سیماب , گلقند , البالو , بالنگ , نارنج , اسارون , درونج عقربی , زرنباد , مروارید , اسفند , گلنار , درمنه ترکی , اطریفل گشنیزی , پوست هلیله سیاه , انبه , موم کافوری , خولنجان , دواله , عاقرقرحا , عود بلسان , تامین مواد غذایی , معجون جالینوس , نوش دارو , قرص لیمو , هلیله زرد , بیخ کرفس , خرفه , بیخ کاسنی , زوفا , سنای مکی , فلونیا , ابریشم , مرجان , فرفیون , عود صلیب , اب لیمو , قرص طباشیر , محموده , شربت زوفا , قرفه , قصب الذریره , زرنب , امله , کاغذ سمرقندی , ارد کنار , لاجورد , ‎1011ق , مولانا محمد باقر ،شربتدار , حلوای شبهای جمعه , دوشاب , ‎18،32 , روغن گوسفند , تراکیب , افیون , روغن بنفشه , شیره قند , جوز بوا , زراوند مدحرج , الوی بخارا , دار فلفل , معجون مقل , قرص زرشک , حب شبیار , معجون سورنجان , معجون نجاح , سفوف سورنجان , خمیره صندل , قرص کهربا , جوارش حب الاس , معجون قوتی , قرص کوکب , رب به , تخم به , فلاسفه , معجون کاکنج , مخلصه اکبر , خمیره بنفشه , حب القار , معجون مسهل , دواء المسک , تریاق اربعه , قرص بنفشه , شربت سکنجبین , شربت لیمو , شربت صندل , شربت مورد , شربت عناب , شربت دینار , شربت گاوزبان , شربت سپستان , شربت فواکه , بیخ انجبار , سفوف قابض , شربت بزوری , دواءالمشک , شربت به , صندل , مغز خیار چنبر , شربت انجبار , معجون اسقف(کذا) , شکر چینی , اصل سوسن , پوست بیخ کاسنی , حب ایارج , شربت شبت , روغن راحب(کذا) , بادیان رومی , چهار تخم , بیخ بادیان , شیاف ماشیا , اکسیر(کذا) , صابون رقی , سفر جل قابض , تفافل(کذا) , ایارج , صاحب جمع بیوتات , سفوف الطین , افتیمون رومی , قنطوریون , رب سوسن , پوست بیخ کرفس , نوره , پوست بیخ بادیان , تنزوی خطایی , تیهال , قرص طبا شیر , روغن سداب , شجره , شربت گل مکرر , شربت به لیموی , شربت شبیار , شربت گل سرخ , شربت امله , معجون فودنجی , معجون جوری جار (کذا) , سفر جل مسهل , فلافلیه , معجون ذوالاختلاف(کذا) , معجون فیلادیقول , معجون زافه , جوارش جالینوسی , معجون ورد , معجون حجر الیهود , معجون حب الاس , معجون قفی , قرص خطایی , قرص شبت , معجون فولفی(کذا) , هلیله پرورده , قرص جالینوسی , معجون خبث(کذا) , گوارش عود , معجون جوهود (کذا) , معجون مورد , معجون فوفل , معجون قسط , جوارش مصطکی , مربیات , معجون فونتخوان(کذا) , معجون ابرق , پرسیا وشان , بادیان نهری (کذا) , ساوج هندی(کذا) , دوقو , باریار(کذا) , پوست برنج , ابتیاد , فطر سالینون , گل بنقشه , پر صافی , فیونل چهار خر(کذا) , لفت (کذا)رومی , پوست ماهی زرد , تخم جرز , گز نگین , روسن , حفض مکی , اسطو خدوس , گواره خرما , بیخ بابونه , تفابیح(کذا) , تخم تولکی(کذا) , فاریقول , ابرریه , طین قندی , خصی الثعلب , صاریج(کذا) , خرقوله , لسان العصافیر , بیخ کاج , بلوت , کهربا روت(کذا) , بیخ تفاح , بزرالبنج , حاشا , فقاح , گل روفی , گل روقی , گل مخدوم(کذا) , گاو زبان , بادر نجبویه , شیره تریاک , سیارثه(کذا) , کبابه شکافته , بیخ خطمی , زوفرا , فراخ , بیخ بنفشه , عنزورت , کلنده(کذا) , سوه جوه(کذا) , فرصاد , خاک هندی , بیخ اثری , فروس , چوب طایفی(کذا) , خیار چنبر , روغن عنزروت , شکر سیاه , شکر انگور , خرنوب شاهی , بیخ سنتی , حوله(کذا) , زراوندطویل , صندل سفیدوسرخ , ترشه , پوست هل , قرص اندرون(کذا) , مغز چلغوزه , مغز فندوق , عصاره زرشک , شکر لاهوری , پوست به , سوره رومی , اکیل الملک , بهمن سرخ و سفید , سالیوس , دارشیشعان , رب بادرنج بویه , قرص پنج(کذا) , ماه فروس(کذا) , زنبق ... , روغن یاسمین , روغن زنجبیل , شیر ... , سازج(کذا)هندی , قمز(کذا) , انار(کذا) , گل صنا , قسط تحریر(کذا) , طین ... , پوست الوچه(کذا) , طایفه (کذا) , خون ساوشان , ابریشم مقرض , شربت بالنگ , حب سرخه (کذا) , شکر (کذا) تیهال , تخم خاص , مغز تخم خیار , لک معون(کذا) , طراثیث , تخم کوسن , شیر صبر (کذا) , تخم سوران(کذا) , ‎35،34 , کلوجه (کذا) , عسل سفید , کافشه(کذا)
شماره ثبت:
35900
روزنامچه جمع وخرج حويج‌خانه به صاحب‌جمعي ملا رجب‌علي حويج‌دار در ايت ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عید فطر , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , مستاجران , مقرری , ‎3،5 , هزینه ها , برخی صفحات , ‎1،3 , گندم , ‎2،11 , ‎3،7 , اعیاد مذهبی , عید قربان , خرید , تغذیه , برنج , زرشک , زعفران , فقرا , نذورات , دفتر روزنامچه , شب های جمعه , ‎10،15 , ‎1،5 , ‎2،3 , جشن های میلاد , عید غدیر , ‎1،11 , ‎1،10 , ‎6،9 , ‎1،15 , ‎11،16 , ‎6،19 , روغن , ‎1،21 , فلفل , دارچین , زیره , سبزی , سماق , پذیرایی , تخم مرغ , انار , سرکه , اسفناج , پیاز , ‎21،29 , دنبه , بادنجان , زوار خارجی , اعراب بحرینی , مغز بادام , کشمش , رب انار , قرنفل , خیار , حلیم , نخود , البالو , نارنج , ریواس , کبوتر , باقلا , ‎16،20 , تامین مواد غذایی , شیلان , مغز پسته , پوست نارنج , ‎15،29 , ‎18،23 , ‎15،20 , ‎10،20 , کنجد , ضیافت , ‎19،47 , مجلس , قصبه فرهادجرد (جام) , محتسب الملک , تسعیرنامه , ‎21،28 , شیره کشمش , زرشک (کذا) , صوفیان , کشمش غوره , کشمش افتابی , رب غوره , ‎36،47 , غوره کشمش , ملا رجب علی، حویج دار , ماست ساده , ماست چکیده , عیدنیمه شعبان , 1131-‎1130ق , رفعناه مکانا علیا (مهر‎1129) , تیهو , علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، ‎23ق-‎40ق , خرما (کذا) خارک , محمد بن حسن(عج)، امام دوازدهم، ‎256 , محمد(ص)، پیامبر اسلام،‎53ق-‎11ق , ضابط محصول مزرعه کنه بیست
شماره ثبت:
35039
روزنامچه جمع و خرج صاحب‌جمعان حويج‌خانه و خبازخانه آستان قدس در يونيت ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عید فطر , اکثر صفحات , مقرری , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , گندم , اعیاد مذهبی , اجرت , تغذیه , برنج , زعفران , گوشت , ‎1،2،3 , دفتر روزنامچه , شب های جمعه , ‎1،5 , جشن های میلاد , عید غدیر , ‎1،12 , ‎2،12 , ‎2،5،7 , روغن , تمام صفحات , فلفل , غذاها , دارچین , زیره , ماست , سبزی , سماق , تخم مرغ , سرکه , اسفناج , پیاز , الو بخارا , بادنجان , زوار خارجی , اعراب بحرینی , مغز بادام , کشمش , رب انار , قرنفل , مغز جوز , حلیم , غوره , نخود , البالو , نارنج , ‎9،17 , مرغابی , ‎1،8 , ‎2،13 , تامین مواد غذایی , شیلان , مغز پسته , عیدقربان , بورانی بادنجان , قورمه , ‎1،12،17 , ‎2،30 , ‎12،30 , ضیافت , ‎24،30 , کباب مرغ , کباب بره , بورانی اسفناج , زر (پول) , پنبه دانه , تسعیرنامه , محتسب مشهد , شیره کشمش , صوفیان , کشمش افتابی , ‎19،32 , شکر پلاو , صوفی , مرغ پلاو , جوجه بریان , اراضی پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , لیمو پلاو , گندم کوبی , کربلایی حسن، صاحب جمع خبازخانه , ملا رجب، حویج دار , قیسی , سیاه پلاو , ماش پلاو , الو بریان , کباب ماهی , چلاو بازاری , البالو پلاو , قلیه سیب , کباب کبک , ق‎1126 , ملارضا، حویج دار , لا اله الله الملک الحق المبین عبده محمد علی رضوی (مهر‎1120) , محمد بن عبدالله، پیامبر اسلام، ‎53قبل هجر‎11ه , کوکوشامی , سماق پلاو , شیر پلاو , قاورمه پلاو , کباب مرغابی , اش ماهیچه , مراسم اسقبال , دلمه پیاز , سلطان حسین صفوی، شاه ایران، ‎1135ق , علی بن ابی طالب، امام اول، ‎23قبل هجرت-‎40ق , دلمه سیب , محمد بن حسن، امام دوزادهم، ‎256- , ‎19،21،32 , به پلاو
شماره ثبت:
35012
اوارجه. ارباب‌التحاويل و التحاصيل. التحاويل. صاحب‌جمعان. حويج‌خانه. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي به صاحب‌جمع حويج‌خانه و مخارج صورت گرفته از محل آن در يونيت ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
زیارت , دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , درامدها , کارکنان , مشاغل , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , ‎1،2 , مقرری , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , ‎5،7 , علوفه , اعیاد مذهبی , اجرت , عید قربان , جشن های ملی , هدایا , خرید , تغذیه , برنج , زعفران , ‎4،5 , ‎5،14 , شب های جمعه , محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، ‎256ق- , بالا خیابان (خیابان شیرازی) , عید غدیر , ‎6،19 , روغن , فلفل , دارچین , زیره , ماست , سبزی , سماق , تخم مرغ , سرکه , اسفناج , پیاز , الو بخارا , زوار خارجی , اعراب بحرینی , مغز بادام , کشمش , شیره , رب انار , قرنفل , مغز جوز , نخود , البالو , نارنج , مرغابی , ‎5،13 , ‎5،18 , تامین مواد غذایی , ماهی , کوکو , شیلان , قیمت گذاری , عیدفطر , محصولات کشاورزی , کنجد , ضیافت , تسعیرنامه , محتسب مشهد , شیره کشمش , سبزی کوکو , توشمال , صوفیان , مغزپسته , غوره کشمش , ملا رجب علی، صاحب جمع حویج خانه , مراسم استقبال , قیسی , علی بن ابیطالب (ع)، امام اول، ‎23قبل هجرت- ‎40ق , ‎1127ق-‎1126ق , برخی صحات , محمد (ص)، پیامبر اسلام، ‎53قبل هجرت- ‎11ق , گندم حلیم
شماره ثبت:
35005
روزنامچه جمع و خرج. صاحب‌جمعان بيوتات. سرکار فيض‌آثار. روزنامچه جمع و خرج حويج‌خانه به صاحب‌جمعي ميرزا محمداشرف در لوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
زیارت , عید فطر , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎1،2 , مقرری , هزینه ها , قیمت ها , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , ‎2،10 , کتاب مستوفی , اعیاد مذهبی , اجرت , مشرف , خرید , تغذیه , برنج , زرشک , زعفران , ‎1،2،3 , نذورات , دفتر روزنامچه , هیمه , عید غدیر , شمعدان , ‎1،9 , ‎1،2،4 , ‎1،10 , ‎1،15 , ‎9،13 , روغن , بارهنگ , فلفل , غذاها , دارچین , زیره , سبزی , لوبیا , سماق , ناردان , ‎1،2،5 , پذیرایی , انار , اسفناج , پیاز , الو بخارا , دنبه , کباب , بادنجان , زوار خارجی , زنجبیل , اعراب بحرینی , کاهو , رب انار , قرنفل , خیار , حلیم , غوره , نخود , مغز گردو , البالو , مغزبادام , ریواس , کبوتر , ‎1،33 , ‎33،43 , مرغابی , باقلا , ‎43،60 , تامین مواد غذایی , ماهی , شیلان , مغز پسته , مغز فندق , ناظر شیلان , ‎1،42 , عریضه ها , ‎34،59 , ‎67،87 , ‎111 , ‎107 , ‎34،38 , ‎110 , ‎67،85 , ‎56،57 , ‎109،111 , کباب مرغ , کباب بره , بورانی اسفناج , ‎2،42 , تسعیرنامه , ناذران , محتسب مشهد , قوللر اقاسی , شیره کشمش , صندل , ‎90،92 , ‎2،43 , کشمش افتابی , بریانی , شکر پلاو , ‎2،67 , شیره نمک , مرغ پلاو , ‎85،87 , ‎92،110 , ‎10،33 , بره پلاو , لیمو پلاو , قیمه پلاو , غوره کشمش , برگه , ماست ساده , قیسی , سیب پلاو , سیاه پلاو , پیاز پلاو , نایب توشمال , ‎1125ق-‎1124ق , میرزا محمد اشرف، صاحب جمع حویج خانه , کوکو شامی , ماش پلاو , بادام پلاو , زیره پلاو , کبوتر پلاو , ماهی چلاو , الو بریان , کباب ماهی , کباب کبوتر , چلاو بازاری , کشک ساده , ماست خیکی , سیر خشک , حسینی، میرزا عبدالله بن محمد داود، نایب متولی استان قدس رضوی , عبدالله الحسینی (مهر‎1133) , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد علی الرضوی (مهر‎1113) , ‎1،67 , گوشت شکاری , ‎1،85 , لوبیا پلاو , تحم مرغ , ‎42،67 , کشمش سرخ , ‎2،85 , ‎10،67 , زغال اخته , ‎5،66 , ‎9،84 , بادنجان پلاو , قراقیون (کذا) , لواش , البالو پلاو , ‎33،42 , علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، ‎23 ق ه - ‎40ق , ‎42،66 , قاورمه چلاو , مرزه پلاو , ‎42،85 , امام قلی، سردار خراسان , محمد (ص)، پیامبر اسلام، ‎53ق ه - ‎11ق , ‎64،90 , ‎66،82 , ‎66،85 , قلیه سیب , ‎87،107 , سبزری کوکو , فراموق (کذا) , ‎97،107 , سفر مقل , حسن علی خان، نایب بیگلربیگی , کباب کبک , رشته(کذا) , ماهیچه , ناردان پلو , دولمه به , دولمه سیب
شماره ثبت:
34644
اوارجه. التحاويل و التحاصيل. التحاويل. صاحب‌جمع حويج‌خانه. تحويل وجوهات نقدي و جنسي به صاحب‌جمع حويج‌خانه و مخارج صورت گرفته از محل آن در لوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
زیارت , عید فطر , دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎1،2 , مقرری , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , فالیز , گندم , ‎5،11 , اعیاد مذهبی , اجرت , زغال , قاشق , خرید , برنج , زرشک , زعفران , گوشت , نیشابور , ‎1،2،3 , نذورات , شب های جمعه , هیمه , ‎1،2،7 , شمعدان ها , ‎11،17 , ‎5،10 , عید غدیر , ‎1،2،4 , ‎6،11 , ‎1،16 , ‎3،18 , ‎7،9 , ‎18،19 , ‎6،9 , ‎5،21 , ‎3،12 , ‎6،23 , ‎11،16 , روغن , ‎23،28 , فلفل , بادام , غذاها , دارچین , زیره , سبزی , لوبیا , سماق , ناردان , ‎1،2،5 , پذیرایی , تخم مرغ , سکنجبین , اسفناج , پیاز , الو بخارا , ‎17،27 , دنبه , بادنجان , ‎17،19 , زوار خارجی , زنجبیل , اعراب بحرینی , کشمش , شیره , کاهو , رب انار , قرنفل , خیار , حلیم , غوره , نخود , البالو , وجوه نقدی , مغزبادام , مزرعه طرق (مشهد) , ریواس , کبوتر , مرغابی , باقلا , ‎22،23 , ‎2،5،10 , ‎5،18 , ‎10،25 , تامین مواد غذایی , ماهی , کوکو , شیلان , مغز فندق , عیدقربان , ناظر شیلان , مزرعه منزل اباد (مشهد) , ‎2،24 , ‎6،17 , ‎5،17 , مزرعه سنگور (مشهد) , ‎9،24 , کنجد , ‎5،30 , ‎23،30 , ضیافت , کباب مرغ , کباب بره , بورانی اسفناج , تسعیرنامچه , تحصیلدار برق اهنگران , ناذران , محتسب مشهد , قوللر اقاسی , نان لواش , شیره کشمش , سبزی کوکو , صوفیان , صندل , کشمش افتابی , دلمه , شکر پلاو , مغزپسته , شیره نمک , مرغ پلاو , بره پلاو , لیمو پلاو , قیمه پلاو , غوره کشمش , میرزا محمد حسین، منجم , حسینی، میرزا عبدالله بن میرزا محمد داود، نایب متولی استان قدس رضوی , وکیل نایب متولی , ماست ساده , قیسی , ‎23،38 , سیب پلاو , سیاه پلاو , نایب توشمال , ‎1125ق-‎1124ق , ملازم متولی , میرزا محمد اشرف، صاحب جمع حویج خانه , امام قلی خان، سردار خراسان , محمد (ص) پیامبر اسلام، ‎53هق -‎11ق , کوکو شامی , ماش پلاو , بادام پلاو , زیره پلاو , کبوتر پلاو , ماهی چلاو , الو بریان , قلیه سیب(کذا) , کباب ماهی , کباب کبوتر , ‎11،5 , چلاو بازاری , بورانی دلمه , ناردان پلاو , حسن علی خان، نایب بیگلربیگی هرات , شیلان نذورات , کشک ساده , نان تفتان (کذا) , علی بن ابوطالب (ع)، امام اول، ‎23ه ق - ‎40ق , ماست خیکی , سیر خشک , ‎23،11 , کشمش سرخ , زنجبیل (کذا) , شیره پلاو
شماره ثبت:
34531
روزنامچه جمع و خرج. صاحب‌جمعان. حويج‌خانه. گزارش روزانه جمع و خرج صاحب‌جمعان آستان قدس مربوط به حويج‌خانه به صاحب جمعي ملا رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عید فطر , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , ‎1،2 , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , گندم , کتاب مستوفی , اعیاد مذهبی , اجرت , عید قربان , مشرف , خرید , نوروز , برنج , زرشک , زعفران , فقرا , دفتر روزنامچه , شب های جمعه , ‎3،6 , روغن , فلفل , غذاها , دارچین , زیره , ماست , سماق , ‎21،22 , ‎21،26 , پذیرایی , تخم مرغ , سرکه , اسفناج , پیاز , الو بخارا , بادنجان , اعراب بحرینی , مغز بادام , کشمش , رب انار , قرنفل , حلیم , نخود , البالو , ‎22،30 , کبوتر , ‎21،27 , ‎33،51 , شاهزادگان , تامین مواد غذایی , ماهی , مغز پسته , علی بن ابیطالب (ع)، امام اول، ‎23 قبل از هجرت - ‎40ق , پوست نارنج , مندو , ‎21،30 , جشنهای ملی , ‎4،47 , ضیافت , ‎2،32 , محتسب الملک , تسعیرنامه , شیره کشمش , سبزی کوکو , صوفیان , بارکشی , ازبکان , غوره کشمش , ملا رجب علی، حویج دار , ماست ساده , اللهم صل علی محمد و ال محمد (مهر‎1129ق) , و رفعناه مکانا علیا (مهر‎1129ق) , 1130-‎1129ق , منصور خان، بیگلربیگی , محمدعلی الحسینی (مهر‎1129ق) , محمد(ص)، پیامبر اسلام، ‎53 قبل از هجرت - ‎11ق , ماست چکیده , نخود سیه (کذا) , عیدنیمه شعبان , ‎29،55 , ‎42،48 , مربا (کذا) , ‎32،55 , ابراهیم بیگ، نایب سردار , مقیم جان، والی بخارا , فتح علی، بیگلربیگی مشهد , نایب بیگلربیگی , والی حویزه
شماره ثبت:
34516
توجيهات و مقررات. توجيهات. اخراجات. هزينه هاي مربوط به: بش بندي و انجام تعميرات در املاک و مزارع، برف روبي حرم مطهر و برگزاري مراسم نخل بندي در ايام سوگواري
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , سوخت , ناظر , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , ‎1،2 , مستاجران , ‎3،5 , هزینه ها , قیمت ها , کوزه , جارو , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1،3 , گندم , ‎2،11 , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , رسوم , ‎5،9 , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , لایروبی , ماکول , باغ پایین پای مبارک , بلایای طبیعی , دفتر توجیهات , سینی , اجرت , مصالح ساختمانی , برنج , زرشک , روشنایی , زعفران , گوشت , ‎5،14 , ‎9،11 , شمع پیه , تعمیر , روغن چراغ , هیمه , ‎1،13 , بالا خیابان (خیابان شیرازی) , ‎11،17 , ‎19،21 , تعطیلی , ‎4،9 , ‎2،5 , ‎1،9 , ‎3،9 , ‎7،8 , ‎2،12 , ‎10،11 , برف اندازی , روغن , پیه گداخته , ‎13،16 , تنباکو , فلفل , زیره , کاغذ , سریش , ‎16،18 , تخم مرغ , پیاز , زنبیر , ‎7،27 , ‎21،25 , پارو , قرنفل , نخود , مکتب خانه , البالو , چاهجو , باغبان , تغارچه , نجار , ‎17،22 , حمام اغچه , ‎10،13 , نقاش , پیاله , میخ اهنی , شیلان , مزرعه کنه بیست (مشهد) , گل گلابی , ماشو , بام حرم امام رضا , ملازم , محصولات کشاورزی , درختان , ‎9،19 , نهرها , خاک کشی , بیلدار , خاک سرخ , اندودکاری , سفیدکاری , پرواز , گماشته ناظر , غربال , خشت خام , دیگ چدن , اهن خانه , جیلو , ماله کش , سنگتراش , بندکشی , سرانداز , درخت کاری , طاحونه کبود (مشهد) , بش بندی , خانه ها , ‎1129ق , مقوا , اهک کاری , شتر گلو , مراسم نخل بندی , تخته , متصدی دکاکین , سیلاب , زردالو , سنگ اب , یخدان الندشت (مشهد) , محمدشریف، سرکار عمارت , یخدان زرگران (مشهد) , صاحب جمع خزانه , شیره کشمش , مراسم روضه خوانی , کاه گل , صدوفه (کذا) , اهک کوبی , یخدان خرابه تغلی (مشهد) , دای کش , باغبان باشی , ناوچه , ملا رجب علی، صاحب جمع حویج خانه , تحصیلدار سبزبری , اقا محمدرضا، خادم , میر عظیم، متصدی مزرعه کنه بیست , حسینی، میرزا محمدعلی بن میرزا محمدداود، نایب متولی استان قدس , ملازم صاحب نسق , باغ شاه(مشهد) , میرزا محمدحسین، تحویلدار , نایب ناظر شیلان , نایب توشمال , کوچ حمام , گرمخانه حمام , توری , سیخ جارو , سیب الوان , کلوابند , سرگل (کذا) , دهلچی , قلع گداز , میرزا محمداشرف، ناظر جزو , کلیدزن (کذا) , سوسن , علي بن موسي (ع)، امام هشتم، 153 - ‎203ق. , عاشورا , حسين بن علي (ع)، امام سوم، 4 - ‎61ق.
شماره ثبت:
34436
گزارش روزانه جمع و خرج صاحب‌جمعان آستان قدس مربوط به حويج‌خانه به صاحب جمعي آقا محمدجعفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عید فطر , کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , ‎1،7 , مقرری , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , اعیاد مذهبی , عید نوروز , اجرت , جشن های ملی , تغذیه , برنج , زرشک , زعفران , گوشت , ‎1،2،3 , نذورات , خادم , دفتر روزنامچه , ‎2،14 , ‎1،18 , ‎2،3 , اکثرصفحات , ‎1،4 , عید غدیر , ‎124 , ‎18،19 , ‎1،3،4 , روغن , فلفل , غذاها , چلاو , دارچین , زیره , ماست , سبزی , اعراب نجفی , ارد گندم , پذیرایی , تخم مرغ , پیاز , الو بخارا , کباب , اعراب بحرینی , مغز بادام , کشمش , قرنفل , حلیم , نخود , نارنج , زوارخارجی , ‎14،18 , تامین مواد غذایی , کوکو , شیلان , مغز پسته , عیدقربان , ‎1،5،14 , تعلیقچه , ‎31،32 , اعراب کربلایی , سرکار خاصه شریفه , ‎1،14 , ‎1،14،18 , ‎118 , محمد داود الحسینی (مهر‎1090) , محتسب مشهد , شیره کشمش , کشمش غوره , دنکوبی , شمعدان های شاهی , شکر پلاو , شیره نمک , اش درویشان , مرغ پلاو , جوجه بریان , شامی , یخنی پلاو , لیمو پلاو , ‎1115ق-‎1114ق , افوض امری الی الله عبده محمد صالح الرضوی (مهر‎1110) , اقا محمد جعفر، صاحب جمع حویج خانه , ‎1،18،19 , سیب پلاو , سیاه پلاو , پیاز پلاو , شیخ محمد جعفر، مدرس , ‎5،124 , سمبوسه , کیخسرو میرزا، غلام خاصه شریفه , ‎30،91 , اقا محبت، صاحب خزانه عامره , ‎69،118
شماره ثبت:
34367
  • تعداد رکورد ها : 42

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

192,846,343

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .