کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت مواجب نقدي و جنسي دربانان در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , دستمزدها , دربانان , دستمزدها (جنسی) , امنای استان قدس , اولیای استان قدس , کتابچه , محمدابراهیم ابن محمدتقی (حاجی ـ)،دربان کشیک چهارم , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , اسماعیل ابن محمدکاظم بیک (حاجی-)، دربان کشیک چهارم , اسماعیل ابن محمدکاظم بیک(حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1327) , محمدکاظم‌بیک، صاحبکار , حسینی،مهدی ابن حسین (میرزا-)، دربان کشیک چهارم , حسینی،مهدی ابن حسین (میرزا-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1324؟) , علی‌اکبر ابن محمدباقر (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , علی‌اکبرابن محمدباقر (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر؟) , ابوالقاسم ابن رجبعلی، دربان کشیک چهارم , ابوالقاسم ابن رجبعلی، دربان کشیک چهارم (مهر‎1326) , رجبعلی (حاجی ـ)،صراف , محمداسماعیل ابن محمدصادق (حاجی-)، دربان کشیک چهارم , محمداسماعیل ابن محمدصادق (حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1315؟) , حسن ابن غلامعلی (کربلایی- خان)، دربان کشیک چهارم , حسن ابن غلامعلی (کربلایی-)، دربان کشیک چهارم (مهر؟) , علینقی ابن غلامعلی (کربلایی-)، دربان کشیک چهارم , علینقی ابن غلامعلی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر‎1283) , محمدحسن ابن چراغعلی، دربان کشیک چهارم , محمدحسن ابن چراغعلی، دربان کشیک چهارم (مهر‎1318؟) , قربانعلی (حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1300) , عبدالله ابن محمدامین (حاجی-) ،دربان کشیک چهارم , عبدالله ابن محمدامین (حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1317؟) , محمدابراهیم ابن محمدتقی (حاجی ـ)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1327) , عباسعلی ابن محمدتقی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , عباسعلی ابن محمدتقی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر‎1322) , علیرضا ابن محمدعلی(کربلایی شیخ-)،دربان کشیک چهارم , علیرضا ابن محمدعلی (کربلایی شیخ-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1328)
شماره ثبت:
17882
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۸۵ منتهي به پايان مردادماه ‎۱۳۸۶
نویسنده:
ايران. رياست جمهوري. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي. دفتر نظارت و ارزيابي طرحها
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: رياست جمهوري، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، مرکز مدارک علمي، حوزه و انتشارات,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11603811
پرداخت مواجب کارکنان دارالشفا در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , پرستاران , زنان , کارمندان , دستمزدها , ‎1333ق , محمدابراهیم ،دربان , محمدعلی (کربلایی ـ)،پرستار , غلامرضا، دربان , غلامرضا،دربان (مهر؟) , محمدحسین (حاجی-)، تحویلدار کل , علی‌اکبر (ملاـ)،پرستار , محمدکریم (کربلایی ـ)،اطاقدار , دارالشفاء امام رضا(ع) , دفتر مخصوص , غلامرضا، پرستار , غلامعلی، پرستار , فاطمه (کربلایی ـ)، پرستار , کاظم بن حسن (کربلایی-)، پرستار , کاظم بن حسن (کربلایی-)، پرستار (مهر ‎1330) , علی (کربلایی-)، پرستار , مشهدی، محمد، سرایدار (مهر‎1327) , مشهدی، محمد، سرایدار , مشهدی، محمدحسین، طباخ , زهرا (کربلایی-)، پرستار (مهر؟) , محمدعلی (کربلایی-)، پرستار (مهر‎1330) , علی (کربلایی-)، پرستار (مهر‎1332) , سلمانی، محمدحسین بن علی‌اکبر، دربان , محمدجعفر، پرستار , محمدجعفر، پرستار (مهر‎1330) , مشهدی، محمدحسین، طباخ (مهر‎1329) , حسینی، رضا، ایاغچی , سلمانی، محمدحسین بن علی‌اکبر، دربان (مهر‎1333) , طاووس، پرستار (مهر؟) , غلامرضا، پرستار (مهر؟) , محمدکریم (کربلایی-)، اطاقدار (مهر‎1332) , زهرا(کربلایی-)، پرستار , حسینی، رضا، ایاغچی (مهر‎1332) , بی بی فاطمه (حجی-)، پرستار , بی بی فاطمه (حجی-)، پرستار (مهر‎1322) , طاووس، پرستار , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی (میرزاـ خان)، متولی باشی (مهر‎1331) , علی‌اکبر (ملا-)، پرستار (مهر‎1330) , غلامعلی، پرستار (مهر‎1333) , غلامحسین بن اسماعیل (کربلایی-)، پرستار , غلامحسین بن اسماعیل (کربلایی-)، پرستار (مهر؟) , فاطمه (کربلایی ـ)، پرستار (مهر‎1330)؟ , محمدابراهیم، دربان (مهر‎1333) , محمدحسین (حاجی-)، تحویلدار کل (مهر؟)
شماره ثبت:
22464
رسيد و پرداخت مواجب دربان‌باشيان و دربانان پنج کشيک درماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عید نوروز , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , دستمزدها , دربانان , ‎1265ق , محمدعلی (کربلایی‌ـ)،دربان , حسن (کربلایی‌ـ)،دربان , خزانه استان قدس رضوی , محمدحسین(کربلایی ـ)،دربان , محمدحسین،دربان , اسماعیل (حاجی ـ)،دربانباشی کشیک پنجم , ابراهیم (اقا ـ)،دربان , غلامرضا (کربلایی ـ)،دربان , عباسعلی (ملا ـ)،دربان , محسن (ملا ـ)،دربان , حسن (کربلایی- )،دربان (مهر؟) , محمد صادق (کربلایی- )، دربان باشی کشیک اول , محمد صادق (کربلایی- )، دربان باشی کشیک اول (مهر؟) , علی (کربلایی‌ـ)،دربانباشی کشیک دوم , محمد علی (حاجی- )، دربان باشی کشیک سوم , محمد علی (حاجی- )، دربان باشی کشیک سوم (مهر؟) , حسینی،سیدمیرزاابن رضا،دربانباشی کشیک چهارم , حسینی،سیدمیرزاابن رضا،دربانباشی کشیک چهارم (مهر؟) , اسماعیل (حاجی ـ)،دربانباشی کشیک پنجم (مهر؟) , محمد (حاجی- ) دربان , محمد (حاجی ـ)،دربان (مهر؟) , محمدکریم (کربلایی ـ)،دربان , محمدکریم (کربلایی ـ)،دربان (مهر؟) , غلامرضا (کربلایی ـ)،دربان (مهر؟) , باقر (اقاـ)،دربان , باقر (اقاـ)،دربان (مهر؟) , محمدحسین (کربلایی ـ)،دربان (مهر‎1263) , حسینی،رضا،دربان , حسینی،رضا،دربان (مهر؟) , کریم (حاجی ـ)،دربان , کریم (حاجی ـ)،دربان (مهر؟) , محمدمهدی (کربلایی ـ)،دربان , محمدمهدی (کربلایی ـ)،دربان (مهر؟) , محمدشریف ابن ربیع (اقاـ)،دربان , محمدشریف ابن ربیع (اقاـ)،دربان (مهر‎1216) , بابا (اقامیرزاـ)،دربان , بابا (اقامیرزاـ)،دربان (مهر؟) , محمدرضا (حاجی ـ)،دربان , محمدرضا (حاجی ـ)،دربان (مهر؟) , محمدجعفر(اقاسیدـ)،دربان , محمدجعفر (اقاسیدـ)،دربان (مهر؟) , ابراهیم (اقاـ)،دربان (مهر؟) , محمدحسن (کربلایی ـ)،دربان , محمدحسن (کربلایی ـ)،دربان (مهر؟) , عباسعلی (ملاـ)،دربان (مهر؟) , اقاخان (ملاـ)،دربان , اقاخان (ملاـ)،دربان (مهر؟) , محمدحسین ،دربان (مهر؟) , علی (کربلایی ـ)،دربان باشی کشیک دوم (مهر؟)
شماره ثبت:
19668

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

136071393

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .