گام اول : مساله خود را شناسايي کنيد


گام دوم  : منابع مورد نياز خود را بيابيد

استناد به منابع بازيابي شده

استناد، يکي از عناصر شاخص در نگارش علمي است و نقش بارزي در توليد و نشر اطلاعات دارد. اثري در جامعه علمي با اقبال روبه رو ميشود که اصول استناددهي در آن رعايت شده باشد، تا با احراز اطمينان از درستي آنها، اعتبار نوشته علمي تضمين گردد و بتوان به نتايج حاصل از آن اعتماد کرد (حقيقي، 1381). ادامه مطلب ...

 

 

 

 


گام سوم : اطلاعات قبلي خود را افزايش دهيد

 

گام چهارم : آنچه را يافته ايد ارزيابي کنيد